Akademin för hälsa och arbetsliv
Faculty of Health and Occupational Studies

Kurslitteratur

Strategiskt ledarskap och samverkan i folkhälsoarbetet 7,5 hp

Strategic Governance in Public Health 7.5 cr

Giltig från och med: 2022-07-01

Kurskod

FHA005

Kurslitteratur

Kurslitteratur

Axelsson, R., Axelsson Bihari, S., Andersson, J., Andersson, O., Berlin, J. (2013). Om samverkan – för utveckling av hälsa och välfärd. Lund: Studentlitteratur. sidor: 370

Brownson, R.C. (2017). Evidence-based public health (2nd ed.). Oxford: Oxford University Press. sidor: 293

Brülde, B. (2011). Folkhälsoarbetets etik. Lund Studentlitteratur: sidor: 307

Howard, R. & Gunther, S. (2012). An EU literature review 2006–2011 and interview with key stakeholders. Equity Action, European Union:

Jacobsen, D.I., & Thorsvik, J. (2014). Hur moderna organisationer fungerar. Lund: Studentlitteratur. sidor: 325-433

Kommissionen för jämlik hälsa (2017). Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa: Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa, SOU 2017:47, 255 - 286.

Svedberg, L. (2019). Gruppsykologi: Om grupper, organisationer och ledarskap. Lund: Studentlitteratur. sidor: 237-326

Vetenskaplig artiklar och evidensbaserade styrdokument om ca 150 sidor tillkommer