Akademin för utbildning och ekonomi
Faculty of Education and Business Studies

Kurslitteratur

Etik och ledarskap I 15 hp

Ethics and leadership 15 cr

Giltig från och med: 2024-01-15

Kurskod

HRE00A

Kurslitteratur

Kurslitteratur

Angelöw, Bosse (2010). Framgångsrikt förändringsarbete: : om individ och organisation i förändring. Stockholm: Natur & kultur. sidor: 207

Bushe, Gervase (2014). Klart ledarskap: utveckling av samarbete och partnerskap. Stockholm: Ekerlids. sidor: 348

Carlberg, Axel (2023). Etik i krisens skugga: det nya ledarskapets krav och möjligheter. Stockholm: Ekerlids. sidor:191

Fromm, Erich (1982 (eller senare)). Flykten från friheten. Natur och Kultur. sidor: 231

Henriksen, Jan-Olav & Vetlesen, Arne Johan (2013). Etik i arbete med människor. 3., [rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur.sidor: 305

Lindberg Glavå, Carina & Rundkvist, Peter (2017). Projektverkare: att leva och arbeta med förändring. Andra omarbetade upplagan Göteborg: Bokförlaget Korpen. sidor:181

Sandahl, Christer, Falkenström, Erica & Knorring, Mia von (2017). Chef med känsla och förnuft: om professionalism och etik i ledarskapet. Andra utgåvan Stockholm: Natur & Kultur. sidor:261

Thylefors, Ingela, Anna Grettve (Red.) (2013). Babels torn: Om tvärprofessionellt teamsamarbete. Stockholm: Natur och Kultur. sidor: 228

Referenslitteratur

Lennéer-Axelsson, Barbro & Ingela Thylefors (1996). Om konflikter: hemma och på jobbet. Stockholm: Natur & kultur. sidor: 338