Akademin för hälsa och arbetsliv
Faculty of Health and Occupational Studies

Kurslitteratur

Kriminologisk teori 7,5 hp

Criminological theory 7.5 cr

Giltig från och med: 2023-07-01

Kurskod

KRG500

Kurslitteratur

Kurslitteratur

Akers R. L., & Sellers C. S. (2017). Criminological Theories: Introduction, Evaluation, and Application. New York: Oxford University Press. sidor: 436

Carlsson, C. & Sarnecki, J. (2015). An introduction to life-course criminology. Sage Publications Ltd. sidor: 184

Farrington, D. P. (2008). Integrated and Developmental Theories of Offending. Advances in Criminological Theory. New Brunswick: Transaction Publishers. sidor: ca 100 kap 1,3,4,7,10.

Garland, D. (1996). The limits of the soverign state. Strategies of crime control in contemporary society. The British Journal of Criminology, Vol.36, 445 - 471.

Heber, A., Tiby, E., & Wikman, S. (2012). Viktimologisk forskning: brottsoffer i teori och metod. Studentlitteratur: Lund. sidor: studenten väljer själv enstaka kapitel att läsa

Pettersson, T. (2021). Kriminologiska perspektiv på genus och Brott. Stockholm: Liber. sidor: 110

Renzetti, C.M. (2013). Feminist Criminology. London & New York: Routledge. sidor: 143

Sarnecki, J. (2012). Den ökande sociala kontrollen och brottsutvecklingen. I Pettersson, T. & Pettersson, L. (Red.), Kontrollens variationer (s. 321 - 349). Lund: Studentlitteratur.

von Hofer, H. (2007). Current Swedish Prison Policy. Stockholm: Stockholms universitet, Kriminologiska institutionen.

von Hofer, H. (2008). "Fångtal och kriminalpolitik" I. I Elholm, T., & Balvig, F (Red.), Ikke kun straf... Festskrift till Vagn Greve (s. 221 - 230). Köpenhamn: Jurist- og Ökonomforbundets Forlag.

Vetenskapliga artiklar och/eller annan litteratur om max 100 sidor tillkommer.

Referenslitteratur

Lander, I., Ravn, S., & Jon, N. (2014). Masculinities in the Criminological Field. Aldershot, UK: Ashgate.

Williams, F. P. & McShane, M. D. (2015). Criminology Theory: Selected Classic Readings. Cincinnati: Anderson Pub. Co.