Akademin för teknik och miljö
Faculty of Engineering and Sustainable Development

Kursplan

3D-modellering och animation i Open Source-miljö 7.5 hp

3D-Modeling and Animation in Open Source Environments 7.5 cr

Fastställd av: Akademin för teknik och miljö, 2021-12-20

Giltig från och med: 2022-08-29

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurskod

DVG019

Omfattning

7.5 hp

Huvudområde

Datavetenskap G1N

Ämnesgrupp

Datateknik

Utbildningsområde

Tekniska området 100 %

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  1. skapa polygonbaserade 3D-modeller utifrån enkla kriterier och instruktioner i text eller bild

  2. materialsätta, texturera och ljussätta modeller utifrån enkla kriterier och instruktioner i text eller bild

  3. rigga och animera 3D-modeller med skelettbaserad deformation och keyframing av egenskaper, såsom position, skala och rotation, utifrån enkla kriterier och instruktioner i text eller bild

  4. skapa en egen animerad bildsekvens med hjälp av grundläggande tekniker inom en 3D-applikation i open source-miljö.

Kursens innehåll

Experiment med olika sätt att skapa tredimensionella objekt, karaktärer och miljöer genom användning av bland annat polygoner och subdivision surfaces

Experiment med enkel texturering och ljussättning

Olika animationsmetoder såsom keyframing, skelettanimation och procedurell animation

Modellering av karaktärer och miljöer

Undervisning

Webpublicerade övningsuppgifter och handledning av projekt

Förkunskaper

Grundläggande behörighet

Examinationsform

Inlämningsuppgifter och självständiga projekt

0010 Modellering: Inlämningsuppgifter och självständigt projekt 2,5 hp, examinerar lärandemål 1 och 4, betyg A-F

0020 Animering: Inlämningsuppgifter och självständigt projekt 2,5 hp, examinerar lärandemål 2 och 4, betyg A-F

0030 Rendering: Inlämningsuppgifter och självständigt projekt 2,5 hp, examinerar lärandemål 3 och 4, betyg A-F

Betyg

Sjugradig skala

Övriga föreskrifter

Betygskriterier meddelas av kursansvarig eller examinator i samband med kursstart.

Hållbar utveckling

Inslag av hållbar utveckling är inte relevant för kursen

Moduler

Kod Benämning Omf. Betyg
0010 Modellering: Inlämningsuppgifter och självständigt projekt 2.5 hp EC
0020 Animering: Inlämningsuppgifter och självständigt projekt 2.5 hp EC
0030 Rendering: Inlämningsuppgifter och självständigt projekt 2.5 hp EC