Akademin för utbildning och ekonomi
Faculty of Education and Business Studies

Kursplan

Engelska (31-60) 30,0 hp

English (31-60) 30,0 cr

Fastställd av: Akademin för utbildning och ekonomi, 2019-03-18

Giltig från och med: 2020-01-19

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurskod

ENG312

Omfattning

30,0 hp

Huvudområde

Engelska G1F

Ämnesgrupp

Engelska

Utbildningsområde

Humanistiska området 100 %

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna

Kunskap och förståelse

 • förklara centrala områden inom engelsk språkvetenskap

 • redogöra för centrala forskningsmetoder inom lingvistik

 • identifiera och diskutera perioder och huvudströmningar i amerikansk och brittisk litteraturhistoria

 • redogöra för vissa grundläggande litteraturkritiska begrepp

 • identifiera och tillämpa verktyg inom översättningsteori

Färdighet och förmåga

 • analysera engelskspråkig litteratur och därvid tillämpa adekvat terminologi

 • analysera engelska utifrån olika lingvistiska perspektiv med hjälp av centrala begrepp inom lingvistik

 • tillämpa en forskningsmetod inom lingvistik samt utreda ett begränsat språkvetenskapligt ämne

 • uttrycka sig nyanserat och språkligt korrekt på engelska

 • analysera litterära verk och relatera dem till amerikanska och brittiska litteraturhistoriska huvudströmningar och relevant sociohistorisk kontext

 • analysera förhållandet mellan olika texter från olika historiska perioder

 • analysera och översätta olika litterära texter från svenska till engelska

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kritiskt granska och värdera egna och andras texter

Kursens innehåll

I kursen fördjupas de studerandes förmåga att uttrycka sig varierat och på språkligt korrekt engelska inom såväl det språkvetenskapliga som det litteraturvetenskapliga området. Studenternas förmågor till kritiskt tänkande utvecklas vidare. I kursen studeras amerikanska och brittiska litteraturens utveckling i ett historiskt perspektiv, med fokus på relation mellan texternas innehåll och form samt deras inbördes förhållande, och deras komplexa koppling till sin samtid. Terminologin fördjupas och kompletteras med vissa grundläggande litteraturkritiska begrepp som t.ex. “litteraturkanon”, “Själv”, “diskurs”, och “historicitet”. Till detta kommer en övergripande genomgång av centrala delar av språkvetenskap, med fokus på syntax, morfologi, fonetik och fonologi, semantik, sociolingvistik och pragmatik samt språkdidaktik och språkinlärning, jämte en orientering i det engelska språkets historiska utveckling. Vidare fördjupas studenterna inom de centrala forskningsmetoder inom lingvistik. Studenterna ges möjligheten att applicera kunskapen om lingvistiska ämnen och forskningsmetoder genom att tillämpa en forskningsmetod och utreda ett begränsat språkvetenskapligt ämne. Resultaten beskrivs i en vetenskaplig utredande uppsats där vetenskapligt skrivande tränas.

I kursen ingår även översättning där texter från olika litterära genrer översätts i syfte att ge en utökad kunskap och förståelse för det engelska språkets innebörd och användning. Till detta hör även en ökad medvetenhet om skillnader mellan engelska och svenska.

Undervisning

Föreläsningar och seminarier

Förkunskaper

Engelska 1-30 hp.

Examinationsform

0010 Seminarier och skriftliga uppgifter

0020 Seminarier och skriftliga uppgifter

0030 Seminarier, skriftliga uppgifter, muntliga presentationer och skriftlig tentamen

0040 Seminarier och skriftlig tentamen

0050 Seminarier och skriftlig uppsats.

Betyg

Sjugradig skala

Hållbar utveckling

Kursen har inslag av hållbar utveckling

Moduler

Kod Benämning Omf. Betyg
0010 Amerikansk litteratur - litteraturhistorisk översikt 7.5 hp EC
0020 Brittisk litteratur - litteraturhistorisk översikt 7.5 hp EC
0030 Översättning av litterära texter 3.5 hp EC
0040 Språkvetenskaplig översikt 7.5 hp EC
0050 Fördjupning i lingvistik 4.0 hp EC