Akademin för utbildning och ekonomi
Faculty of Education and Business Studies

Kursplan

Etik och ledarskap I 15.0 hp

Ethics and leadership 15.0 cr

Fastställd av: Institutionsstyrelsen för humaniora och samhällsvetenskap, 2008-01-29

Giltig från och med: 2016-09-05

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurskod

HRE00A

Omfattning

15.0 hp

Huvudområde

Religionsvetenskap G1N

Ämnesgrupp

Religionsvetenskap

Utbildningsområde

Humanistiska området 100 %

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna
• redogöra för centrala etiska teorier och ledarskapsteorier
• visa förtrogenhet med analytiska redskap och konstruktiva metoder inom ledarskap
• identifiera och definiera avgränsade etiska problemområden relaterade till ledarskap och föreslå lösningar inom dem
• göra etiska bedömningar i komplexa ledarskapssituationer
• diskutera olika förhållningssätts och värderingars betydelse för organisationer och samhällens utveckling.

Kursens innehåll

Moment 0010, Etiska dilemman i arbetslivet, 7,5 högskolepoäng 
Under momentet behandlas arbetslivsrelaterade etiska dilemman. Dessa diskuteras i ljuset av konstruktiva handlingsstrategier baserade på helhetssyn. Individ-, struktur- och kulturplan utgör centrala inslag i helhetssynen. Både människosyn och verklighetsuppfattningar, särskilt den mångdimensionella människosynen uppmärksammas.

Moment 0020, Uppsats, 7,5 högskolepoäng
Inom momentet skrivs en PM omfattande 7,5 högskolepoäng.

Undervisning

Föreläsningar, övningar i reflexiva grupper, studentredovisningar och grupparbeten.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet

Examinationsform

Skriftlig och muntlig presentation.

Betyg

Sjugradig skala

Övriga föreskrifter

De möjligheter som finns inom informations- och kommunikationsteknikområdet (IKT) kommer i hög grad att nyttjas. Problembaserat lärande med hög grad av egenaktivitet utgör den pedagogiska utgångspunkten.

Hållbar utveckling

Kursen har inslag av hållbar utveckling

Moduler

Kod Benämning Omf. Betyg
0010 Etiska dilemman i arbetslivet 7.5 hp EC
0020 Uppsats 7.5 hp EC