Akademin för teknik och miljö
Faculty of Engineering and Sustainable Development

Kursplan

Tillverkningsmetoder 7.5 hp

Manufacturing Processes 7.5 cr

Fastställd av: Akademin för teknik och miljö, 2015-02-25

Giltig från och med: 2016-09-05

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurskod

MTG306

Omfattning

7.5 hp

Huvudområde

Maskinteknik G1F

Ämnesgrupp

Maskinteknik

Utbildningsområde

Tekniska området 100 %

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  1. beskriva tillverkningsmetoder och maskinutrustning inom mekanisk verkstadsindustri

  2. redogöra för tillverkningsmetodernas fysiska egenskaper

  3. redogöra för tillverkningsmetodernas ekonomiska egenskaper och hur dessa påverkar tillverkningskostnaden för en produkt vid olika tillverkningsvolymer

  4. beräkna krafter, energi och effekt vid plastiska och klippande metoder

  5. beräkna krafter, effekt och avverkningshastighet vid spånskärande metoder

  6. redogöra för metoder för geometrikontroll inom mekanisk verkstadsindustri

  7. välja lämpliga mätverktyg för att kontrollera givna mått på tillverkade detaljer

  8. välja tillverkningsmetoder och operationsföljd för en given produkt så att kvalitetskraven uppnås till låg kostnad.

Kursens innehåll

Gjutning

Plastiska metoder

Pulvermetallurgiska metoder

Styckskärande metoder

Spånskärande metoder

Okonventionella metoder

Ytbehandling

Mekanisk mätteknik

Metoder för plast och kompositmaterial

Sammanfogningsmetoder

Undervisning

Föreläsningar, övningar och laborationer

Förkunskaper

Maskinteknik grundkurs 7,5 hp och Ritteknik med CAD 7,5 hp eller motsvarande

Examinationsform

Skriftlig tentamen, laborationer och övningar

Betyg

Sjugradig skala

Övriga föreskrifter

Betygskriterier meddelas av kursansvarig eller examinator i samband med kursstart.

Hållbar utveckling

Kursen har inslag av hållbar utveckling

Moduler

Kod Benämning Omf. Betyg
0010 Skriftlig tentamen 5.0 hp EC
0020 Laborationer och övningar 2.5 hp UG