Akademin för utbildning och ekonomi
Faculty of Education and Business Studies

Kursplan

Artificiell intelligens (AI) som pedagogiskt fenomen: samband mellan utbildning, kunskap och teknik 7.5 hp

Artificiell Intelligence (AI) as a Phenomenon in Education: Links Between Education, Knowledge and Technology 7.5 cr

Fastställd av: Akademin för utbildning och ekonomi, 2023-12-18

Giltig från och med: 2024-01-15

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurskod

PEG507

Omfattning

7.5 hp

Huvudområde

Pedagogik G2F

Ämnesgrupp

Pedagogik

Utbildningsområde

Samhällsvetenskapliga området 70 % Tekniska området 30 %

Mål

Efter avslutad kurs ska studenterna kunna:

Kunskap och förståelse:

  • redogöra för olika perspektiv på algoritmer, automatisering och artificiell intelligens (AI) som historiska och framväxande fenomen inom utbildning

Färdighet och förmåga:

  • diskutera hur algoritmer, automatisering och artificiell intelligens (AI) formar människor och utbildning
  • analysera applikationers konsekvenser i utbildningssammanhang med utgångspunkt i etiska eller andra för kursen relevanta överväganden

Värderingsförmåga och förhållningssätt:

  • kritiskt granska olika föreställningar om sambanden mellan utbildning, kunskap och teknik.

Kursens innehåll

I kursen behandlas hur artificiell intelligens (AI), algoritmer och automatisering fungerar som pedagogiska fenomen som formar människor. Samspelet mellan utbildning, kunskap och teknik behandlas utifrån historiska, politiska och kulturella perspektiv med utgångspunkt i kunskapsområdet pedagogik och teknikstudier. Aktuella digitaliseringsfrågor och applikationer som rör utbildning och kunskap granskas kritiskt utifrån frågor om exempelvis styrning, jämlikhet, hållbarhet och etik. I kursen aktualiseras därmed ansvars- och rättvisefrågor för utbildning och andra pedagogiska verksamheter i ljuset av framväxande digital teknik och dess konsekvenser för utbildning och bildning i dåtid, nutid och framtid.

Undervisning

Föreläsningar och seminarier.

Förkunskaper

Avklarade akademiska studier om minst 60 hp.

Examinationsform

Muntligt och skriftligt.

Betyg

Tregradig skala

Hållbar utveckling

Kursen har inslag av hållbar utveckling

Moduler

Kod Benämning Omf. Betyg
0010 Artificiell intelligens (AI) som pedagogiskt fenomen: samband mellan utbildning, kunskap och teknik 7.5 hp UV