Akademin för teknik och miljö
Faculty of Engineering and Sustainable Development

Kursplan

Dataanalys och statistik 1 7.5 hp

Data Analysis and Statistics 1 7.5 cr

Fastställd av: Institutionsstyrelsen för matematik, natur- och datavetenskap, 2007-05-23

Giltig från och med: 2016-01-25

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurskod

ST001A

Omfattning

7.5 hp

Ämnesgrupp

Statistik

Utbildningsområde

Naturvetenskapliga området 100 %

Mål

Efter kursen skall studenten:

 • ha förmågan att utifrån en given datamängd sammanfatta och visualisera en variabels fördelning och två variablers bivariata fördelning med hjälp av statistikprogram.

 • kunna beräkna den statistiska osäkerheten för medelvärden och proportioner.

 • kunna göra utsagor om populationsmedelvärden och proportioner utifrån stickprov.

 • känna till statistiska principer och tekniker för att visualisera, sammanställa och sammanfatta data.

 • känna till begreppen slump, sannolikhet och slumpvariabel samt grundläggande lagar som beskriver dem.

 • känna till förutsättningarna för att möjliggöra statistiska slutsatser.

 • ha översiktlig kunskap om tekniker för att samla in data.

Kursens innehåll

 • att hitta offentlig statistik presenterad av SCB

 • att beskriva data med hjälp av olika grafer och att dra slutsatser om datas fördelning utifrån grafer

 • att sammanställa rådata i tabell; principer för att läsa ut information ur tvåvägstabeller

 • att sammanfatta data med centralmått, spridningsmått och sambandsmått

 • att analysera data med hjälp av normalfördelningen

 • principer för datainsamling via experiment: och

 • via sampling

 • att kunna analysera samband mellan variabler med hjälp av spridningsdiagram, enkel linjär regression och korrelationsmått; att kunna illustrera och tolka samband med hjälp av korstabell

 • att känna till begreppen slump, sannolikhet och slumpvariabel samt grundläggande principer och lagar inom sannolikhetsläran

 • att känna till hur populationsparametrarna medelvärde och andel skattas och skatt-ningarnas fördelning samt normalapproximation och centrala gränsvärdessatsen

 •  att kunna skatta medelvärde och andel samt skillnader mellan två medelvärden re-spektive andelar med hjälp av konfidensintervall och dra slutsatser utifrån resultaten
  

Undervisning

Föreläsningar/lektioner/handledning samt räkne- och datorövningar

Förkunskaper

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c.

Examinationsform

Inlämningsuppgifter och skriftlig tentamen.

Betyg

Sjugradig skala

Övriga föreskrifter

Studentens praktiska arbete kan anpassas till studentens huvudområde. Betygskriterier meddelas av kursansvarig eller examinator i samband med kursstart. Kursen kan ej ingå i examen tillsammans med någon av följande kurser: Dataanalys och statistik 1 för tekniker och naturvetare Grundkurs i statistik på distans Grundkurs i statistik för tekniker och naturvetare på distans

Hållbar utveckling

Inslag av hållbar utveckling är inte relevant för kursen

Moduler

Kod Benämning Omf. Betyg
0020 Inlämningsuppgifter 1.5 hp UG
0030 Skriftlig tentamen 6.0 hp EC