Akademin för teknik och miljö
Faculty of Engineering and Sustainable Development

Utbildningsplan

Dataingenjörsprogrammet 180 högskolepoäng

Study Programme in Computer Engineering 180 credits

Fastställd av: Utbildnings- och forskningsnämnden, 2022-09-01

Giltig från och med: 2023-08-28

Programkod

TGDAY

Omfattning

180 högskolepoäng

Tillträdesnivå

Grundnivå

Programspecifika mål

Kunskap och förståelse
För högskoleingenjörsexamen skall studenten

  • förstå datorns uppbyggnad och arbetssätt

- kunna redogöra för datasystems uppbyggnad, beståndsdelar och funktion

- kunna förklara hur ett datasystem analyseras, designas och implementeras samt praktiskt ta
fram ett system, från behovsanalys till implementation

- uppvisa kunskaper inom datorgrafik, genom både teoretiska och praktiska demonstrationer

- kunna redovisa kunskaper inom analog och digital elektronik samt mätteknik

- förstå konstruktioner kring och programmering av hårdvarunära styr- och logiksystem med relaterande elektronik

- kunna definiera och förklara centrala begrepp som berör projektarbete och projektledning

- kunna redogöra för olika roller inom en projektgrupp

- förstå de olika stegen i en projektprocess, och hur dessa samverkar över tiden

- förstå sambandet mellan planering, organisation och uppföljning av ett projekt

- visa förståelse för samspelet mellan olika delar av samhället och olika kulturer.

**Färdighet och förmåga**
För högskoleingenjörsexamen skall studenten

- praktiskt kunna tillämpa programmeringskunskaper i något vanligt programmeringsspråk, genom att självständigt och i grupp utföra programmeringsprojekt

- ha en helhetssyn på hur ett mikrodatorsystem eller annat digitalt system är uppbyggt samt kunna tillämpa programmering av dessa med hjälp av assembler, högnivå- och hårdvarubeskrivande språk

- kunna planera ett projekt utifrån givna specifikationer samt bedöma status och dess möjlighet till måluppfyllelse

- visa förmåga att upptäcka och hantera konflikter som kan uppstå, och inse betydelsen av olika roller, inom en projektgrupp

- visa förmåga att göra bedömningar av olika verktygs lämplighet för styrning och kvalitetssäkring av projekt

- kunna tillämpa tekniska och övriga kunskaper till att analysera, formulera och lösa problem, och presentera dessa inför olika målgrupper

- självständigt kunna inhämta kunskaper inom datavetenskapliga området och andra områden, och förstå samspelet mellan olika ämnesområden

- kunna enskilt eller i grupp föra en dialog med personer inom teknikområdet och närliggande områden.

**Värderingsförmåga och förhållningssätt**
För högskoleingenjörsexamen skall studenten

- visa förmåga att formulera sökfrågor och söka information ur relevanta källor

- visa förmåga att tyda och skriva referenser

- kunna redogöra för skillnaden mellan vetenskapligt material och andra typer av material

- kunna följa kunskapsutvecklingen inom det egna ämnesområdet

- känna till formerna för vetenskaplig kommunikation och publicering

- visa förmåga att kritiskt granska, analysera och värdera såväl sökprocess som sökresultat

- visa förmåga att redovisa kriterier för värdering av informationskällor och tillämpning av dessa.

Mål

För högskoleingenjörsexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som högskoleingenjör.

Kunskap och förståelse
För högskoleingenjörsexamen skall studenten

  • visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och dess beprövade erfarenhet samt kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och

  • visa brett kunnande inom det valda teknikområdet och relevant kunskap i matematik och naturvetenskap.

Färdighet och förmåga
För högskoleingenjörsexamen skall studenten

  • visa förmåga att med helhetssyn självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera frågeställningar och analysera och utvärdera olika tekniska lösningar,

- visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra uppgifter inom givna ramar,

- visa förmåga att kritiskt och systematiskt använda kunskap samt att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden med utgångspunkt i relevant information,

- visa förmåga att utforma och hantera produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling,

- visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och

- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För högskoleingenjörsexamen skall studenten

  • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,

- visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för dess nyttjande, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter, och

- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Innehåll

Huvudområdet Datavetenskap
Inom programmet utgör Datavetenskap huvudområdet. Grunderna inom huvudområdet olika inriktningar studeras huvudsakligen under det första året. Under årskurs två studeras ytterligare grundkurser men även påbyggnadskurser inom det tekniska huvudområdet, dessutom körs en kurs där huvudområde och matematik förenas. Under kursen med projekt i årskurs två tillämpas och fördjupas programmeringskunskaper men även förmåga att driva projekt och använda i branschen vanligt förekommande metoder för programvaruutveckling. Här används i stor utsträckning extern(a) föreläsare från näringslivet vilket ger goda insikter i vad utveckling i företagsmiljö innebär. Under tredje året fördjupas studierna inom det tekniska huvudområdet med utökning åt datorgrafik, dessutom ingår en projektkurs där studenten ges möjlighet att fördjupa sig inom någon del av huvudområdet men även får tillfälle till samarbete i ett större projekt tillsammans med andra studenter över programgränser. Slutligen genomförs examensarbetet.

Huvudsaklig uppläggning
Dataingenjörsprogrammet kombinerar kurser till en högskoleingenjörsexamen om 180 högskolepoäng. Utbildningen ger en viss bredd inom elektronik och fördjupning inom datavetenskap. Programmet innehåller ett grundläggande introduktionsår, ett påbyggnadsår med breddning och viss fördjupning samt ett fördjupningsår med viss breddning. Under fördjupningsåret utgörs nästan halva studietiden av projekt och examensarbete. Dessa genomförs i de flesta fall genom nära samarbete med företag eller forskning. Programmet har inslag av problembaserat lärande med projektarbete som en vanlig arbetsform i olika kursmoment. Studenterna får i projekten agera i de olika roller som finns i en projektgrupp, och tränas därför i att samarbeta inom ett projekt och även mellan olika projektgrupper. Inslag av gruppdynamik ger studenterna insikt i hur konflikter kan uppstå och hanteras i en projektgrupp. Planering, ledning och dokumentation av projekt ingår som en naturlig del i de olika projekten. Studenterna får också en orientering i olika verktyg som används för planering och styrning av projekt.

Inom utbildningen ges ofta projekt som en del av kurs. Många kurser ger både projektstödjande och ingenjörsstödjande moment där projektstödjande moment vävs in som verktyg för att lösa ingenjörsmässiga projekt. Ingenjörsstödjande kurser ger den ingenjörsmässiga bredden av kunskaper som används inom utbildningen samt i ett kommande arbetsliv som ingenjör, och projektkursen sista året skall ge möjlighet att fördjupa ingenjörskunskaper på ett projektmässigt professionellt sätt.

Examensbenämning

Högskoleingenjörsexamen

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet +
Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Matematik D.

Övergångsbestämmelser

Studenter antagna till Dataingenjörsprogrammet tidigare år följer då gällande utbildningsplan. För studenter antagna till senare del av program samt för studenter som haft studieuppehåll upprättas särskild studieplan av utbildningsledare i samråd med studenten och vid behov med studievägledare eller studierektor.

Kursförteckning

Årskurs 1
1:1 50% MAG031 Algebra och geometri 7,5 hp G1N Matematik
1:1 50% DVG002 Programmeringsmetodik 7,5 hp G1N Datavetenskap
1:1 25% TMG000 Ingenjörsportfolio I 1 hp G1N Ej definierat
1:2 50% DVG009 Datorsystem 7,5 hp G1N Datavetenskap
1:2 50% MAG051 Linjär algebra 7,5 hp G1N Matematik
1:3 50% MAG034 Envariabelanalys 7,5 hp G1N Matematik
1:3 50% EE466A Elektrisk kretsteori 7,5 hp G1N Elektronik
1:4 50% DVG314 Introduktion till virtualisering och molntjänster 7,5 hp G1F Datavetenskap
1:4 50% EEG304 Inbyggda system 7,5 hp G1F Elektronik

Årskurs 2
2:1 50% DVG328 Databasteknik 7,5 hp G1F Datavetenskap
2:1 25% TMG300 Ingenjörsportfolio II 1 hp G1F Ej definierat
2:1 50% DVG326 Objektorienterad design och programmering 7,5 hp G1F Datavetenskap
2:2 50% DVG311 Klientutveckling på mobila enheter 7,5 hp G1F Datavetenskap
2:2 50% DVG329 Algoritmer och datastrukturer 7,5 hp G1F Datavetenskap
2:3 50% DVG320 Programvaruteknik - utveckling och underhåll av programvara 15 hp G1F Datavetenskap
2:3 50% DVG325 Introduktion till datakommunikation 7,5 hp G1F Datavetenskap
2:4 50% ST010A Dataanalys och statistik för ingenjörer 7,5 hp G1N Matematik

Årskurs 3
3:1 50% DVG504 Datavisualisering - design och konstruktion 7,5 hp G2F Datavetenskap
3:1 50% DVG327 Avancerad webbutveckling med ramverk 7,5 hp G1F Datavetenskap
3:2 50% DVG324 Datakommunikation och IT-säkerhet 7,5 hp G1F Datavetenskap
3:2 25% DVG306 Datorgrafik på mobila enheter 7,5 hp G1F Datavetenskap
3:2 50% DVG505 Projektkurs inom datavetenskap 7,5 hp G2F Datavetenskap
3:3 50% DVG512 Vetenskaplig metod och skrivande för dataingenjörer 7,5 hp G2F Datavetenskap
3:3 50% DVG503 Objektorienterad design och programmering II 7,5 hp G2F Datavetenskap
3:4 100% DVG800 Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i Datavetenskap 15 hp G2E Datavetenskap