Akademin för teknik och miljö
Faculty of Engineering and Sustainable Development

Utbildningsplan

Industridesign 180 högskolepoäng

Study Programme in Industrial Design 180 credits

Fastställd av: Utbildnings- och forskningsnämnden, 2022-01-14

Giltig från och med: 2022-08-29

Programkod

TGIDK

Omfattning

180 högskolepoäng

Tillträdesnivå

Grundnivå

Mål

Omfattning
Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen.

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten

  • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten

  • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,

  • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,

  • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och

  • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten

  • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,

  • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och

  • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Innehåll

Utbildningens syfte är att utbilda en modern industridesigner med teoretisk-praktisk kompetens inom industridesign, hållbarhet och material, och som kan bidra till förändring, samhällsnytta och en hållbar värld. Inom materialkontexten finns ett fokus på nya biobaserade material som en bas för nya innovativa och ekonomiskt-, socialt- och ekologiskt hållbara designlösningar. Utbildningen ger en bred kompetens att arbeta med design-, material- och hållbarhetsfrågor på uppdrag, i företag och andra organisationer, i framtagande av egna designlösningar eller i vidare studier på avancerad nivå. En industridesigner från Högskolan i Gävle är väl rustad för att kreativt lösa dagens och framtidens komplexa designproblem och samhällsutmaningar.

Huvudområdet Design och formgivning
Examen ges i Design och formgivning vilket är ett tvärdisciplinärt ämne som innefattar kunskapen om designprocesser och tillämpningen av teoretiskt underbyggda designprocesser vid framtagandet av nya varor, tjänster, miljöer och system. Industridesign fokuserar på användarrelaterade områden inom design såsom estetik, ergonomi, produktsemantik och funktion och hur detta samspelar med ekonomisk-, social- och ekologisk hållbarhet, material och teknik.

Upplägg
Utbildningen är vetenskaplig och integrerar den konstnärliga designtraditionens fördelar och arbetssätt. Undervisning sker genom föreläsningar, övningar, laborationer, seminarier, handledning, fältstudier och självstudier. En stor del av undervisningen är problembaserad och utmaningsdriven då designprocesser genomförs och designteori och designmetoder tillämpas. Denna pedagogik skapar en kontinuerlig progression och ökad komplexitet genom utbildningen med lärandeloopar där teori och praktik kontinuerligt varvas och kritiskt reflekteras och problematiseras. Designprocesserna bedrivs ofta som projekt i samverkan med olika aktörer och uppdragsgivare.

Det första året av utbildningen behandlar grundläggande begrepp och metoder. Designprocess och designmetoder introduceras. Visualisering och gestaltning tränas genom färg- och formstudier, skissteknik, datorstödd design och modellbyggnadsteknik. Grundläggande materialkunskap och mekanik och hållfasthetslära studeras.

Under det andra året behandlas olika sätt att förhålla sig till hållbarhetsbegreppet. Design och samhällsfrågor problematiseras, inkluderande och mångfaldsdriven design vidgar designmetodiken och samspelet människa-produkt-miljö utforskas genom miljöpsykologi och ergonomi. Biobaserade material och designhistoria studeras.

Utbildningens tredje år innefattar design i ett tillämpat och produktionsanpassat sammanhang. Produktionsmetoder, projektplanering, entreprenörskap, marknad samt presentation och kommunikation av design behandlas. Utbildningen avslutas med forskning och design och ett självständigt examensarbete som kan utföras på uppdrag av externa beställare.

Övrigt examen

Självständigt arbete (examensarbete)
För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

Övrigt
För kandidatexamen med en viss inriktning skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.

Examensbenämning

Filosofie kandidatexamen

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Övergångsbestämmelser

Studenter antagna till Industridesign 180 hp tidigare år följer då gällande utbildningsplan. Vid en revidering av utbildningsplanen som även avses gälla studenter antagna till tidigare versioner av utbildningsplanen ska studenterna informeras om förändringarna. För studenter antagna till senare del av program samt för studenter som haft studieuppehåll upprättas individuell studiegång.

Kursförteckning

Årskurs 1
1:1 100% DEG026 Form och visualiseringsteknik 15 hp G1N Design och formgivning
1:1 100% DEG025 *Designprocessens grunder 7,5 hp *G1N Design och formgivning
1:2 50% DEG023 Mekanik och hållfasthetslära för industridesign 7,5 hp G1N Maskinteknik, Design och formgivning
1:3 50% DEG310 *Designmetoder 7,5 hp *G1F Design och formgivning
1:3 50% DEG303 Skissteknik och CAD-modellering 15 hp G1F Design och formgivning
1:4 100% DEG305 Grafiska verktyg och presentation 7,5 hp G1F Design och formgivning

Årskurs 2
2:1 100% DEG306 Design för ett uthålligt samhälle 15 hp G1F Design och formgivning
2:2 50% DEG307 Materialdriven design 7,5 hp G1F Design och formgivning
2:2 50% DEG308 Designhistoria och designteori 7,5 hp G1F Design och formgivning
2:3 100% DEG309 Form och gestaltning 15 hp G1F Design och formgivning
2:4 100% MPG305 Miljöpsykologiska och ergonomiska grunder för designarbete 7,5 hp G1F Miljövetenskap
2:4 100% DEG517 Mångfaldsdriven design 7,5 hp G2F Design och
formgivning

Årskurs 3
3:1 100% DEG518 Tillämpad design 15 hp G2F Design och formgivning
3:2 100% DEG519 Presentation och kommunikation 15 hp G2F Design och formgivning
3:3 100% DEG803 Examensarbete i Design och formgivning 22,5 hp G2E Design och formgivning
3:3 100% DEG520 Design och vetenskap 7,5 hp G2E Design och formgivning